УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ

търговска фирма Big Boss SportsWear s.r.o.

със седалище в Соколовска 272/46

идентификационен номер: 019 43 715

вписано в Търговския регистър при РС в Пилзен, раздел В, досие 28 928

за продажба на стоки чрез онлайн магазин, намиращ се на www.big-boss.at

Уводни разпоредби

1.1. Настоящите бизнес условия („бизнес условия“) на Big Boss SportsWear s.r.o. (наричан по-нататък „продавачът“) уреждат, в съответствие с разпоредбите на раздел 1751, параграф 1 от Закон № 89/2012 Coll., Гражданския кодекс (наричан по-нататък „Гражданския кодекс“) взаимни права и задължения на договарящите страни, възникнали във връзка с (наричано по-долу „договор за покупко-продажба“), сключен между Продавача и друго физическо лице (наричано по-долу „Купувач“) чрез онлайн магазина на Продавача. Онлайн магазинът се управлява от Продавача на уебсайт, намиращ се на интернет адрес www.big-boss.cz (наричан по-долу „Уебсайт“) чрез интерфейса на уебсайта (наричан по-долу „Уеб интерфейс на магазина“).

1.2. Условията и условията на бизнеса не се прилагат в случаите, когато лице, което възнамерява да закупи стоки от продавача, е юридическо лице или лице, което действа при поръчка на стоки в хода на своята стопанска дейност или в хода на своята независима професия.

1.3. Разпоредбите, които се отклоняват от условията, могат да бъдат договорени в договора за покупка. Различните разпоредби в договора за продажба имат предимство пред разпоредбите на Общите условия.

1.4. Разпоредбите на Общите условия са неразделна част от договора за покупка. Договорът за покупко-продажба и условията са написани на български език. Договорът за покупка може да бъде сключен на български език.

1.5. Продавачът може да промени или допълни текста на Общите условия. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на влизането в сила на предишната версия на Общите условия.

Потребителски акаунт

2.1. Въз основа на регистрацията на купувача в уебсайта, купувачът може да получи достъп до потребителския си интерфейс. От потребителския си интерфейс купувачът може да поръча стоки (наричани по-долу "потребителски акаунт"). Ако уеб интерфейсът го позволява, купувачът може да поръча стоки и без регистрация директно от уеб интерфейса.

2.2. Когато се регистрира на уебсайта и поръчва стоки, купувачът е длъжен да предостави вярна и достоверна информация. Купувачът е длъжен да актуализира данните, въведени в потребителския акаунт при всяка промяна. Данните, предоставени от купувача в потребителския акаунт и при поръчка на стоки, се считат за верни от продавача. 2.3 Достъпът до потребителския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да поддържа поверителност по отношение на информацията, необходима за достъп до потребителския му акаунт.

2.4. Купувачът няма право да разрешава използването на потребителския акаунт от трети страни.

2.5. Продавачът може да анулира потребителския акаунт, особено ако купувачът не е използвал потребителския си акаунт повече от 2 години или ако купувачът наруши задълженията си по договора за покупка (включително условията и условията).

2.6. Купувачът потвърждава, че потребителският акаунт може да не е наличен по всяко време, особено що се отнася до необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача, съответно. необходима поддръжка на хардуер и софтуер на трети страни.

Сключване на договор за покупко-продажба

3.1. Цялото представяне на стоките, поставени в уеб интерфейса на магазина, е с информативен характер и продавачът не е длъжен да сключва договор за покупка по отношение на тези стоки. Разпоредбите на раздел 1732, параграф 2 от Гражданския кодекс не се прилагат.

3.2. Уеб интерфейсът на магазина съдържа информация за стоките, включително цените на отделните стоки. Цените на стоките включват ДДС и всички свързани с тях такси. Цените на стоките остават валидни, докато са показани в уеб интерфейса на магазина. Тази разпоредба не ограничава възможността на продавача да сключва договор за покупка при индивидуално договорени условия.

3.3. Уеб интерфейсът също съдържа информация за разходите, свързани с опаковането и доставката. Информацията за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоки, посочени в уеб интерфейса на магазина, е валидна само когато стоките се доставят на територията на България.

3.4. За да поръча стоки, купувачът попълва формуляра за поръчка в уеб интерфейса на магазина. Формулярът за поръчка съдържа информация за:

3.4.1.поръчани стоки (поръчаните стоки се „вмъкват“ от купувача в електронната количка за пазаруване на уеб интерфейса на магазина),

3.4.2. начина на плащане на покупната цена на стоките, информация за необходимия начин на доставка на поръчаните стоки и

3.4.3. информация за разходите, свързани с доставката на стоките (наричана по-долу „Поръчка“).

3.5. Преди да изпрати поръчката до продавача, купувачът има право да проверява и променя данните, въведени в поръчката от купувача, също и по отношение на способността на купувача да открива и коригира грешки, възникващи при въвеждане на данни в поръчката. Купувачът изпраща поръчката до продавача, като натиска бутона „Поръчка“. Информацията, дадена в поръчката, се счита за вярна от продавача. Продавачът потвърждава получаването на Купувача веднага след получаване на поръчката чрез електронна поща на електронния адрес на Купувача, посочен в потребителския интерфейс или в поръчката (наричана по-долу „Електронният адрес на купувача“).

3.6. В зависимост от естеството на поръчката (количество стоки, покупна цена, прогнозни разходи за доставка), продавачът винаги има право да поиска от купувача допълнително потвърждение на поръчката (напр. Писмено или по телефона).

3.7. Договорните отношения между Продавача и Купувача възникват при доставка на поръчката (приемане), която се изпраща от Продавача на Купувача по електронна поща на електронния адрес на Купувача.

3.8. Купувачът се съгласява да използва средства за комуникация от разстояние при сключване на договор за покупка. Разходите, направени от Купувача при използване на средствата за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договор за покупка (разходи за интернет връзка, разходи за телефон), се поемат от Купувача, като разходите не се различават от стандартната тарифа.

Цена на стоките и условия за плащане

4.1. Купувачът може да заплати на Продавача цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоките по Договора за покупка, по следните начини: наложен платеж на мястото, посочено от Купувача в поръчката и не на последно място чрез платежната система GoPay. сметката на продавача ”);

4.2. Заедно с покупната цена купувачът също е длъжен да заплати на продавача разходите, свързани с опаковане и доставка на стоките, в уговорената сума. Освен ако не е изрично посочено друго, покупната цена включва и разходите, свързани с доставката на стоки.

4.3. Продавачът не изисква Купувачът да плати аванс или подобно плащане. Това не засяга разпоредбите на член 4.6 от Общите условия относно задължението за плащане на покупната цена предварително.

4.4. В случай на плащане в брой или наложен платеж, покупната цена се заплаща при получаване на стоката. В случай на безкасово плащане, покупната цена се дължи в рамките на 10 дни от сключването на договора за покупка.

4.5. В случай на безкасово плащане купувачът е длъжен да заплати покупната цена на стоките заедно с променливия символ на плащането. В случай на безкасово плащане задължението на купувача да плати покупната цена се изпълнява в момента на кредитиране на съответната сума по сметката на продавача.

4.6. Продавачът има право, особено ако Купувачът не предостави допълнително потвърждение на поръчката (член 3.6), да поиска плащане на цялата покупна цена, преди да изпрати стоката до Купувача. Разпоредбите на член 2119, параграф 1 от Гражданския кодекс не се прилагат.

4.7. Всякакви отстъпки от цената на стоките, предоставени от продавача на купувача, не могат да бъдат комбинирани.

4.8. Ако това е обичайно в бизнес отношенията или ако това е предвидено в общообвързващи правни разпоредби, Продавачът издава на Купувача данъчен документ - фактура за плащания, извършени по договора за покупко-продажба. Продавачът плаща данък върху добавената стойност. Данъчният документ - фактура се издава от продавача на купувача след заплащане на цената на стоките и се изпраща в електронен вид на имейл адреса на купувача.

Оттегляне от договора

5.1. Купувачът признава, че съгласно разпоредбите на раздел 1837 от Гражданския кодекс не е възможно да се оттегли от Договора за покупка на стоки, който е бил променен според желанието на Купувача или за неговото лице. която е необратимо смесена с други стоки след доставката, от договор за доставка на запечатани стоки, които потребителят е извадил от опаковката и не може да бъде върнат по хигиенни причини, и от договор за доставка на аудио или видео записи или Оригинална опаковка.

5.2. Ако случаят не е посочен в член 5.1 от Общите условия или друг случай, при който договорът за покупка не може да бъде отменен, купувачът има право да се откаже от договора за покупка в съответствие с раздел 1829, параграф 1 в рамките на четиринадесет (14 ) дни от получаване на стоката и ако договорът за покупка е за няколко вида стоки или доставка на няколко части, този период тече от датата на получаване на последната доставка на стоката. Оттеглянето от договора за продажба трябва да бъде изпратено до продавача в срока, посочен в предходното изречение. За отказ от договора за покупка купувачът може да използва предоставения от продавача образец, приложен към условията на бизнеса. Оттеглянето от договора за покупка може да бъде изпратено от Купувача, наред с другото, до помещенията на Продавача или електронния адрес на Продавача obchod@big-boss.cz.

5.3. В случай на отказ от договора за покупка съгласно член 5.2 от Общите условия, договорът за покупка се анулира от самото начало. Стоките трябва да бъдат върнати на Продавача в рамките на тридесет (30) дни след отказ от договора на Продавача. Ако купувачът се откаже от договора за покупка, той поема разходите за връщане на стоката на продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати по своя характер с обикновена поща.

5.4. В случай на отказ в съответствие с член 5.2 от Общите условия, Продавачът връща получените от Купувача средства в рамките на тридесет (30) дни след оттеглянето от Договора за покупка от Купувача по същия начин, както Продавачът ги е приел от Купувача. Продавачът също има право да върне изпълнението, предоставено от Купувача при връщане на стоките от Купувача или по друг начин, ако Купувачът се съгласи и не прави допълнителни разходи на Купувача. Ако купувачът се откаже от договора, продавачът не е длъжен да върне получените средства на купувача, преди купувачът да върне стоката или да докаже, че стоките са изпратени на предприемача.

5.5. Продавачът има право едностранно да присвои иска за обезщетение на щетите, нанесени на Стоките, срещу искането на Купувача за възстановяване на покупната цена.

5.6. В случаите, когато Купувачът има право да се откаже от Договора за покупка в съответствие с раздел 1829, параграф 1 от Гражданския кодекс, Продавачът също има право да се откаже от Договора за покупка по всяко време, докато Купувачът не приеме стоките. В такъв случай Продавачът връща покупната цена на Купувача без ненужно забавяне по банков път по посочената от Купувача сметка.

5.7. Ако подаръкът се предостави на купувача заедно със стоките, договорът за подарък между продавача и купувача се сключва с уговорката, че ако купувачът се откаже от договора за покупко-продажба, договорът за подарък за такъв подарък престава да действа. предоставен подарък.

Транспорт и доставка на стоки

6.1. Ако видът на транспорт се договори въз основа на специална заявка на купувача, купувачът носи риска и възможните допълнителни разходи, свързани с този вид транспорт.

6.2. Ако Продавачът е длъжен да достави стоките до мястото, посочено от Купувача в поръчката, Купувачът е длъжен да приеме стоките при доставката.

6.3. В случай, че поради причини от страна на Купувача е необходимо да се доставят стоките многократно или по друг начин, определен от поръчката, Купувачът е длъжен да заплати разходите, свързани съответно с многократна доставка. разходи, свързани с други методи за доставка.

6.4. При получаване на стоката от превозвача, купувачът е длъжен да провери целостта на опаковката на стоки и в случай на някакви дефекти уведомява незабавно превозвача. В случай на нарушение на опаковката, което показва неразрешено влизане в пратката, купувачът не е необходимо да вземе пратката от превозвача.

6.5. Други права и задължения на страните при превоз на стоки могат да бъдат уредени от специални условия за доставка на продавача, ако са издадени от продавача.

Права от дефектно изпълнение

7.1. Правата и задълженията на договарящите страни по отношение на правата от дефектно изпълнение се уреждат от съответните общо обвързващи правни разпоредби (по-специално разпоредбите на раздели 1914 до 1925, раздели 2099 до 2117 и раздели 2161 до 2174 от Гражданския кодекс и закон № 634/1992 Coll. с измененията).

7.2. Продавачът отговаря пред Купувача, че при получаването на стоките няма дефекти. По-специално, Продавачът носи отговорност пред Купувача, че по времето, когато Купувачът е получил стоките:

7.2.1. стоките имат договорени от страните имоти, а при липса на споразумение - тези имоти, описани от продавача или производителя или очаквани от купувача по отношение на естеството на стоките и рекламата, която извършват,

7.2.2. стоките са годни за целта, посочена от продавача, или за която обикновено се използват стоки от този вид,

7.2.3. стоките съответстват на договореното в одобрената проба или модел качество или дизайн, ако качеството или дизайнът са определени според договорената проба или модел,

7.2.4. стоките са с подходящо количество, мярка или тегло и

7.2.5. стоките отговарят на законовите изисквания.

7.3. Разпоредбите, посочени в член 7.2 от Общите условия, не се прилагат за стоки, продадени на по-ниска цена за дефект, за който е договорена по-ниската цена, за износване на стоките, причинено от нормалното му използване, от купувача или ако това произтича от естеството на стоките.

7.4. Ако дефектът стане очевиден в рамките на шест месеца от получаването, стоките се считат за дефектни към момента на получаването им.

7.5. Правата от дефектно изпълнение се упражняват от Купувача на адреса на Продавача, когато е възможно приемането на жалбата по отношение на асортимента от продадени стоки, вероятно и в седалището или мястото на дейност.

7.6. Други права и задължения на страните, свързани с отговорността на продавача за дефекти, могат да бъдат регулирани от Процедурата за жалби на Продавача.

Други права и задължения на договарящите страни

8.1. Купувачът придобива собствеността върху стоките, като плаща пълната покупна цена на стоката.

8.2. По отношение на Купувача Продавачът не е обвързан от кодекси за поведение по смисъла на § 1826, ал. д) от Гражданския кодекс.

Политика за поверителност

9.1. Защитата на личните данни на Купувача, който е физическо лице, се осигурява от Закон № 101/2000 Coll., Относно защитата на личните данни, изменен.

9.2. Купувачът се съгласява с обработката на следните лични данни: име и фамилия, домашен адрес, идентификационен номер, данъчен идентификационен номер, електронен адрес, телефонен номер и (общо наричани "лични данни").

9.3. Купувачът се съгласява с обработването на лични данни от Продавача с цел реализиране на права и задължения по договора за покупко-продажба и с цел поддържане на потребителски акаунт. Освен ако Купувачът не избере друго, той се съгласява с обработването на лични данни от Продавача също с цел изпращане на информация и търговски съобщения до Купувача. Съгласието за цялостно обработване на лични данни в съответствие с настоящия член не е условие, което само по себе си би възпрепятствало сключването на договор за покупка.

9.4. Купувачът потвърждава, че е длъжен да предостави своите лични данни (при регистрация, в потребителския си акаунт, при поръчка от уеб интерфейса на магазина) правилно и достоверно и че е длъжен да уведоми Продавача без ненужно забавяне.

9.5. Продавачът може да упълномощи трета страна да обработва личните данни на Купувача като обработващ. С изключение на лицата, превозващи стоки, личните данни няма да бъдат предавани на трети страни без предварителното съгласие на купувача.

9.6. Личните данни ще се обработват за неопределено време. Личните данни ще бъдат обработвани по електронен път по автоматичен начин или в печатен вид по неавтоматизиран начин.

9.7. Купувачът потвърждава, че предоставената лична информация е точна и че е уведомен, че това е доброволно разкриване на лична информация.

9.8. Трябва ли Купувачът да вярва, че Продавачът или обработващият лични данни (член 9.5) извършва обработването на личните му данни, което противоречи на защитата на личния и личния живот на Купувача или на закона, особено ако личните данни са неточни по отношение на за целите на тяхната обработка той може:

9.8.1. помолете продавача или процесора за обяснение,

9.8.2. изискайте от продавача или процесора да коригира ситуацията.

9.9. Ако купувачът поиска информация за обработката на личните им данни, продавачът е длъжен да предостави тази информация. Продавачът има право да поиска адекватно обезщетение, което не надвишава разходите, необходими за предоставяне на информацията съгласно предишното изречение.

Изпращане на бизнес съобщения и съхраняване на бисквитки

10.1. Купувачът се съгласява да получава информация, свързана със стоките, услугите или бизнеса на Продавача на имейл адреса на Купувача и допълнително се съгласява да получава търговски съобщения от Продавача на имейл адреса на Купувача.

10.2. Купувачът се съгласява да съхранява бисквитките на своя компютър. Ако е възможно да направите покупка на уебсайта и да изпълните задълженията на продавача съгласно споразумението за покупка, без да съхранявате така наречените бисквитки на компютъра на купувача, купувачът може по всяко време да оттегли съгласието съгласно предишното изречение.

доставка

11.1. Купувачът може да бъде доставен на имейл адреса, посочен в неговия потребителски акаунт или посочен от Купувача в поръчката.

Заключителни разпоредби

12.1. Ако отношенията, установени с договора за покупка, съдържат международен (чужд) елемент, тогава страните се споразумяват, че отношенията се уреждат от чешкото законодателство. Това не засяга правата на потребителите, произтичащи от общо обвързващите правни разпоредби.

12.2. Ако някоя от разпоредбите на Общите условия е невалидна или недействителна или стане такава, невалидната разпоредба се заменя с разпоредба, чието значение е възможно най-близко до невалидната. Недействителността или недействителността на една разпоредба не засяга валидността на другите разпоредби. Промените и измененията в договора за покупко-продажба или условията изискват писмена форма.

12.3. Договорът за покупка, включително общите условия, се архивира от продавача в електронен вид и не е достъпен.

12.4. Данни за контакт на продавача: Big Boss SportsWear s.r.o. адрес за доставка, Premyslova 5, 301 00 Plzen, Чехия, имейл адрес bigbossuzlet@gmail.com, телефон +420 774 415 136.